ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА УКРАИНЫ | ELIB.ORG.UA


(мы переехали!) Ukrainian flag (little) ELIBRARY.COM.UA - Украинская библиотека №1

Тетяна Єщенко (Україна) АСОЦІАТИВНО-СМИСЛОВА ЗВʼЯЗНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ (на прикладі концепту «ЖИТТЯ»)

АвторДАТА ПУБЛИКАЦИИ: 23 июля 2020
АвторОПУБЛИКОВАЛ: Єщенко Тетяна
АвторРУБРИКА:
Опубліковано:
Єщенко Т. А. Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів 1990-х років: монографія / Т. А. Єщенко. - К.: Академвидав , 2018. - 352 с. (серія "Монограф).
// Materiały XI Mięgzynarodowes naukowi-praktycznes konferencji 07 – 15 marca 2017 roku. – Volume 10 Philologiczne nauki. – Przemyśl : Nauka I studia, 2017. – р. 63 – 65.)

Постановка проблеми. Однією з найважливіших категорій тексту є зв’язність, яка зумовлює розвиток теми та забезпечує цілісність, інтегрування словесного цілого. Залежно від параметру класифікації (за структурою, спрямованістю, глибиною) у лінгвістиці тексту розрізняють зв’язність: граматичну, семантичну, ономасіологічну, смислову, асоціативну, структурну, композиційну, референційну, прагматичну, образну тощо. На асоціативну смислову зв’язність тексту вказують домінувальні теми, концепти, ключові слова. Адже на підставі сенсорних механізмів свідомості мовця здійснюється метафоричне асоціювання чи образне конструювання всього словесного цілого.
Мета розвідки – описати слово-концепт «життя» як одиницю вираження текстової категорії зв’язності (асоціативно-смисловий різновид) на прикладі української поезії 90-х років ХХ століття.
Тезовий виклад основного матеріалу. Зазначена вище аксіологічно значуща одиниця становить пріоритетно-концептуальне ядро світобачення мовців досліджуваного часового зрізу - 90-і роки ХХ ст. - і набуває оригінальної інтерпретації та новітнього метафоричного моделювання через авторські образно-художні парадигми.
І. Концепт «життя» - людина. Репрезентація абстрактної лексеми життя у художньому мовленні кінця ХХ ст. містить асоціації антропологічного характеру через контекстуальні семи, що виражають психофізіологічні вияви людської особистості, а саме – стоїть, просить, іде, копилить губи, сміється, примушує, любить, несе: «Якось прогулююся містом // аж що це? Бачу я // моє життя стоїть на місці жебрака // стоїть і // милостиню просить» (Х. Бондарчук); «Життя іде. Іде в життєвих справах: // По пенсію, до школи, просто так, // Вигулює дитину чи кота. // А тут воно принишкло, зачаїлось // До часу. Біла чистота // І тут, і там. Лише уламки звуків // Уява домальовує мені…» (П. Михайлюк); «За любов нас життя полюбить, // Сиво-жовто сміється із нас воно // І зелено копилить губи» (І. Павлюк); «Несе, несе життя мене, несе. / Я ж до землі тополями прибитий» (І. Павлюк); «Життя хитається, згинається, // І до землі, бездомне, тулиться, // ногами чорними, зіщулившись. // Стоїть і палить у підїзді!» (Е. Свенцицька).
ІІ. Концепт «життя» - предмет, явище, стихія. Уподібнення людських якостей, абстрактних категорій, мисленнєвих і психічних процесів до явищ предметного, речового світу, а також до матеріальних результатів діяльності людини (артефактів) є зворотним вектором розгортання асоціативних планів у сучасній поезії щодо семантико-стилістичного процесу «оживлення» (або одуховнення). Опредмечування ознак полягає у тому, що семема слів-каталізаторів передає сему чи зчеплення сем в семему номінації опредмечуваного поняття, унаслідок чого на поетичній палітрі утворюється нова смислова інновація. Пор.: «Життя // це перстень на мізинці Долі» (А. Яросевич); «Ні, життя - це брудна попільничка // Від попелу з тихих гріхів» (О. Єрченко); «Коли місто виявляється великою рибою // і ти віриш що світ тримається на трьох китах... // тоді ти розумієш що все життя це Венеція // Венеція країна води» (Н. Неждана); «…життя на терези ставиться» (М. Шершень); «Земне життя - лише хвороба, // Чи сон, чи витіснення мрій...» (О. Горкуша); «життя нікомуненалежне пропливло // мов сірий дим над valle lacrimarum» (К. Москалець) та ін.
Висновки. Психосемантичний зв’язок у свідомості поетів досліджуваного періоду аксіологічного концепту, за яким стоять не емпірично пізнавані предмети і явища об’єктивної дійсності, а явища духовного світу людини, її внутрішнього життя, майже недоступні зовнішнім спостереженням, зі світом людей, тварин і рослин, предметів та явищ ґрунтується на сублогічній, індивідуально-авторській рефлексії поетів-дев’яностівців, їх особистісному тезаурусі і виражаються у наведених вище образно-художніх парадигмах. Це вказує на асоціативну смислову зв’язність поетичних текстів 90-х років ХХ століття, вербалізацію культурного концепту «життя» через слова, що характеризують людську індивідуальність, психічний модус, а також лексичне виявлення базового поняття культури української мовноспільноти, її духовного життя через антропоморфну метафорику. Останнє дозволяє мовцям відобразити гуманістичне ставлення до природи в аксіологічних художньо-образних номінаціях, розширює і збагачує семантичний зміст вказаного слова, вказує на пантеїстичне сприймання поетами-дев’яностівцями світу і Всесвіту. Переконуємося: на підставі сенсорних механізмів свідомості мовця здійснюється однакове метафоричне асоціювання: життя – світ живого (істота (людина)); життя – світ неживого (предмет, явище, артефакт, стихія тощо), а також образне конструювання всього словесного цілого. У поезії досліджуваного періоду не спостерігаємо художньо-образних парадигм, які б відбивали асоціації з рослинним або тваринним світом.

Література
1. Єщенко Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. пос. для студентів ВНЗ [Текст] / Т.А. Єщенко. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 264 с.
2. Єщенко Т. А. Концепт «Душа» та асоціативно-смислова звʼязність поетичного тексту [Текст] // Антропний принцип в контексті актуальних проблем філософії науки : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 15-річчя кафедри філософії та економіки. – Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. – С. 90 – 94.
3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми [Текст] / О.О. Селіванова. – Полтава: Довкілля. – К., 2008. – 712 с.


 

Биографии знаменитых Политология UKАнглийский язык
Биология ПРАВО: межд. BYКультура Украины
Военное дело ПРАВО: теория BYПраво Украины
Вопросы науки Психология BYЭкономика Украины
История Всемирная Религия BYИстория Украины
Компьютерные технологии Спорт BYЛитература Украины
Культура и искусство Технологии и машины RUПраво России
Лингвистика (языки мира) Философия RUКультура России
Любовь и секс Экология Земли RUИстория России
Медицина и здоровье Экономические науки RUЭкономика России
Образование, обучение Разное RUРусская поэзия

 


Вы автор? Нажмите "Добавить работу" и о Ваших разработках узнает вся научная Украина

УЦБ, 2002-2020. Проект работает с 2002 года. Все права защищены (с).
На главную | Разместить рекламу на сайте elib.org.ua (контакты, прайс)