ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА УКРАИНЫ | ELIB.ORG.UA


(мы переехали!) Ukrainian flag (little) ELIBRARY.COM.UA - Украинская библиотека №1

Боротьба з порнографією: криміналістичні та оперативно-розшукові аспекти

Дата добавления материала06 февраля 2020 | Автор С. О. Сафронов | Рубрика Библиотеки - УГОЛОВНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Науково-практичний посібник присвячено комплексові теоретичних розробок і практичних рекомендацій щодо особливостей боротьби з порнографією підрозділами ОВС України. В роботі розглянуті специфічні та проблематичні питання, які виникають при розкритті та розслідуванні злочину, передбаченого статтею 301 Кримінального кодексу України, запропоновані відповідні рекомендації, які будуть сприяти більш ефективному проведенню оперативно-розшукової діяльності та провадженню кримінального судочинства на стадії досудового слідства.
Робота заснована на особистих теоретико-аналітичних та емпіричних дослідженнях авторів, використовувався досвід практичної роботи, зокрема у посібнику містяться узагальнені результати наукових праць фахівців у галузі юриспруденції, соціології, психології, медицини та педагогіки.
Для студентів юридичних вузів, аспірантів, викладачів, практичних працівників правоохоронних органів України.

Читать далее... Читать далее

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ, ЯКІ НЕ СПРИЯЮТЬ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ В УКРАЇНІ

Дата добавления материала18 сентября 2017 | Автор С. О. Сафронов | Рубрика Библиотеки - УГОЛОВНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Викладене обґрунтовує соціальну необхідність невідкладної розробки загальної програми щодо вжиття адекватних заходів для налагодження дієвого державного механізму протидії тіньовій економіці. Така програма повинна мати комплексний характер, оскільки її головним завданням має бути побудова антисистеми, яка протистоятиме вдало сконструйованій і налагодженій системі тіньової економіки. Рух у цьому напрямку слід розпочати з права, оскільки воно є формальним регулятором суспільних відносин і проголошує норми поведінки, зокрема й у сфері економіки.
Перспективність подальших наукових досліджень вбачається у вирішенні питання щодо розробки нормативно-правового поняття тіньової економіки, визначенні її ознак, розробці пропозицій із приводу встановлення юридичної відповідальності за діяння, які сприятимуть існуванню стійких показників тіньової економіки або їх зростанню, а також розробці механізму відшкодування шкоди, яка була завдана економіці шляхом її тінізації у зв’язку з прийняттям/неприйняттям законотворчих або інших управлінських рішень.

Читать далее... Читать далее

Уголовно-правовая политика в системе политик государства

Дата добавления материала26 февраля 2009 | Автор Валентукевич Артур Викторович | Рубрика Библиотеки - УГОЛОВНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

С точки зрения теории права, Республика Беларусь как основной структурный элемент политической системы общества, проводит определенную социальную политику, цели которой в самой общей форме закреплены в части третьей статьи 1 Конституции нашего государства: «Республика Беларусь защищает свою независимость, территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок». Данная политика проявляется в различных областях, определяя главные направления, задачи и содержание государственной деятельности во всех сферах экономики и права.

Читать далее... Читать далее

ВОПРОСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Дата добавления материала23 июля 2007 | Автор Администратор | Рубрика Библиотеки - УГОЛОВНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Значительным шагом к реформированию уголовного судопроизводства стало введение в действие с 1 января 2001 г. в Республике Беларусь новых Уголовно-процессуального и Уголовного кодексов. В отличие от российского и украинского законодательства право прекращать производство по уголовному делу и освобождать лицо от уголовной ответственности предоставлено суду и прокурору. В связи с этим, возникает вопрос, что следует понимать под термином "освобождение от уголовной ответственности". К сожалению, законодатель не дал ответа на данный вопрос. Он лишь ограничился констатацией, что уголовная ответственность в Республике Беларусь основывается на принципах законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности, справедливости и гуманизма (ст. 3 УК РБ). Известно, что в юридической литературе нет единого мнения по вопросу об освобождении от уголовной ответственности. В монографии С. Г. Келиной освобождение от уголовной ответственности представляется одним из уголовно-правовых институтов и относится к категории уголовного права. Некоторые ученые рассматривают освобождение от уголовной ответственности как комплексный уголовный и уголовно-процессуальный институт, поскольку одни нормы (уголовно-правовые) закрепляют основания освобождения от уголовной ответственности, а другие (уголовно-процессуальные) закрепляют процессуальный порядок и последствия освобождения.

Читать далее... Читать далее

Проституция в РБ - это легально?

Дата добавления материала13 августа 2006 | Автор masteratarms | Рубрика Библиотеки - УГОЛОВНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Нарушение законов открывает ворота для преследований со стороны государства.
- Разрешена ли проституция в Беларуси?
- Можно ли пользоваться их услугами?
- Законно ли иметь сайт с рекламой проституток?
Узнайте правду.

Читать далее... Читать далее

Возмещение ущерба, причиненного преступлением

Дата добавления материала23 сентября 2004 | Автор maskaev | Рубрика Библиотеки - УГОЛОВНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

В содержание правоохранительной деятельности входят предупреждение и пресечение преступлений, принятие действенных мер, направленных на быстрейшую ликвидацию правонарушений. В этом своем значении одним из аспектов защищенности является конституционное закрепление права взыскания в судебном порядке имущественного вреда и материального возмещения морального вреда.

В случаях возмещения вреда, причиненного преступлением, оно приобретает новое качественное состояние.

Читать далее... Читать далее

Преступность: опыт изучения и координации противодействия

Дата добавления материала23 сентября 2004 | Автор maskaev | Рубрика Библиотеки - УГОЛОВНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Состояние преступности и результаты борьбы с ней всегда привлекали внимание специалистов, представителей средств массовой информации и широких слоев населения, поскольку это одна из наиболее острых, жизненных и практически значимых проблем, волнующих каждого человека.

В рамках научно-педагогической школы профессора И.И.Басецкого завершено многолетнее исследование проблемы координации противодействия преступности. В соавторстве с учениками им издана монография "Преступность: опыт координации противодействия", которая получила высокую оценку у специалистов, ученых, практиков.

В настоящей статье содержатся отдельные положения монографии, отражающие опыт изучения и координации противодействия преступности.

Читать далее... Читать далее

Некоторые аспекты совершенствования международно-правового регулирования борьбы с фальшивомонетничеством

Дата добавления материала23 сентября 2004 | Автор maskaev | Рубрика Библиотеки - УГОЛОВНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

Фальшивомонетничество как незаконная подделка денежных знаков является наиболее древним видом преступлений международного характера. Законы Древней Индии, Египта, Греции, Рима предусматривали суровое наказание за подделку денежных знаков, включая членовредительство и смертную казнь. О прошлом и настоящем фальшивомонетничества говорится в данной статье, подготовленной заместителем начальника центральной оперативно-дежурной службы МВД Республики Беларусь Сулейманом МУКАШЕВЫМ.

Читать далее... Читать далее

Деятельное раскаяние как основание освобождения от уголовной ответственности (право Республики Беларусь)

Дата добавления материала23 сентября 2004 | Автор maskaev | Рубрика Библиотеки - УГОЛОВНОЕ | Добавлено комментариев Комментариев: 0

В соответствии с доктриной уголовного права и нормами Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее - УК) освобождение от уголовной ответственности - это отказ государства от осуждения от имени Республики Беларусь лица, совершившего преступление, и применения к нему мер уголовной ответственности ввиду наличия оснований, предусмотренных уголовным законом. К числу таких оснований относятся: отпадение общественной опасности преступления, а также наличие иных, предусмотренных уголовным законом обстоятельств, в том числе связанных с созданием благоприятных условий для обеспечения выполнения государством функции противодействия преступности.

Среди других видов освобождения от уголовной ответственности освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием впервые предусмотрено в Общей части УК в ст. 88. Понятие "деятельное раскаяние" не определено в законе. Однако из содержания ст. 88 УК следует, что деятельное раскаяние - это активное поведение лица после совершения им преступления. Такое поведение характеризуется добровольным сообщением этим лицом о совершенном преступлении, оказанием помощи органам уголовного преследования в его раскрытии и совершением действий по предотвращению или возмещению (заглаживанию) вреда, причиненного этим преступлением.

Читать далее... Читать далее

 

Биографии знаменитых Политология UKАнглийский язык
Биология ПРАВО: межд. BYКультура Украины
Военное дело ПРАВО: теория BYПраво Украины
Вопросы науки Психология BYЭкономика Украины
История Всемирная Религия BYИстория Украины
Компьютерные технологии Спорт BYЛитература Украины
Культура и искусство Технологии и машины RUПраво России
Лингвистика (языки мира) Философия RUКультура России
Любовь и секс Экология Земли RUИстория России
Медицина и здоровье Экономические науки RUЭкономика России
Образование, обучение Разное RUРусская поэзия

 


Вы автор? Нажмите "Добавить работу" и о Ваших разработках узнает вся научная Украина

УЦБ, 2002-2020. Проект работает с 2002 года. Все права защищены (с).
На главную | Разместить рекламу на сайте elib.org.ua (контакты, прайс)